Essentials 中文维基

新内容-2023 年 6 月 28 日

Pokémon Essentials v21 现已推出。它主要增加了bug修复,包括修复内存泄漏和地图绘制在错误的地方,所以值得拥有。

wiki完成度
12%

宝可梦

招式

 • 定义招式
 • 招式
 • 招式效果
 • 使用对战外的招式
 • 学习招式

道具

 • 定义道具
 • 道具
 • 道具效果
  • 探宝器
  • 宝可追踪
 • 操纵道具
 • 物品球
 • 树果种植
 • 包包
 • 准备菜单

特性

 • 定义特性
 • 特性
 • 特性列表

属性

 • 定义属性

训练家

 • 玩家
 • 定义训练家
 • 训练家
  • 劲敌
  • 搭档
  • 复赛
 • 特殊 NPC

对战

 • 对战回合
  • 对战动画
  • 背景和音乐
  • 对战AI
 • 结束战斗
  • 复赛
 • 野外相遇
  • 事件相遇
  • 钓鱼相遇
  • 游走宝可梦
  • 添加新的相遇方法

地图与绘制

 • 地图
  • 全局元数据
  • 地图元数据
  • 障碍物
  • 侧楼梯
  • 迷宫
 • 地图链接
 • 移动
  • 地图传送
 • 图块
 • 时间
 • 天气

事件

 • 事件
  • 时间敏感事件
  • 脚本控制事件
 • 物品球
 • 树果种植
 • 现场动画和特效

特殊功能

 • 游戏介绍
 • 选择初始宝可梦
 • 迷你游戏
  • 游戏城
  • 三合一
  • 挖矿
 • 神秘礼物
 • 登入名人堂
 • 准备菜单
 • 致谢
 • 统计

地点

 • 城镇地图
  • 多个区域
 • 宝可梦中心
 • 电脑和宝可梦寄放系统
 • 友好商店
 • 宝可梦道馆
 • 狩猎地带
 • 捕虫大赛
 • 培育屋
  • 繁殖
 • 游戏城
 • 对战开拓区

暂停菜单

 • 暂停菜单
 • 宝可梦图鉴
 • 同行宝可梦和宝可梦摘要
 • 包包
 • 宝可装置
  • 地图
  • 电话
  • 收音机
 • 训练家卡片
 • 保存与读取
 • 设置

游戏制作

 • PBS文件
 • 音频
 • 有用的脚本和设置
 • 部分脚本
 • 调试模式
 • 游戏翻译
 • 插件

其他

 • 示例地图
 • 控制器
 • 对话框
 • 编译器